Lotsning och lotsplatser


Lotsning och lotsplatser

För sista biten in till land så anlitade handelssjöfarten oftast lokala lotsar som kände till farvattnen bra vilket oftast också var ett krav. Lotsarna var anställda av lotsverket och utplacerade på lämpliga platser runt kusten. När ett fartyg behövde lots så ankrade man på avsedda ankarplatser utanför hamnarna och hissade den blågula signalflaggan: Jag behöver lots.
Det innebar alltså att lotsarna ständigt måste spana från sina utkiksplatser. När radiotelefonerna kommit i allmänt bruk på 1950-talet så användes de för att tillkalla lotsning.

Genom 1727 års kungliga beslut om officiella lotsplatser införlivades Gotland i det svenska lotssystemet. 1732 så trycks Strömcronas kartatlas över “Rohna Wik”. Samma år finns det lotsbetjäning på Grötlingboudd. Ronehamn finns också med på lotsrullarna fr.o.m. 1752 men troligen har det förekommit lotsbetjäning tidigare än så på Ronehamn. Kalkugnen på hamnen stod färdig 1710. I 1752 års lotsrullar så finns det en bemanning på Ronehamn av 1 st. lotsålderman - chefen, 2 st. lotsar och 4 st. lotslärlingar. I mitten av 1800-talet ökade trafiken på Ronehamn. År 1853 t.ex. utfördes det 89 lotsningar på den södra farleden enligt lotsrullarna på Grötlingboudd. Rone stod enligt lotsrullarna för utlotsning och Grötlingbo för inlotsning.


Enligt lantmäterihandlingar har följande platser vid Ronekusten varit aktuella för placering av lotsar:

  • 1821 Avmäts lotsplatser på Ronehamn och Grötlingboudd LM 09-NAP-5
  • 1827 Upprättas förteckning av lotsplatser, där listas Rohnehamns lotsplats LM 09-SAP-2
  • 1858 Görs lantmäterikartor för sjömärkesplatserna Longord och Getarskär LM 09-SAP-5
  • 1880 Utstakades lotsplatsen vid Tomtbod LM 09-SAP-8
  • 1893 Utstakades mark för lotsplats på Ronehamn LM 09-SAP-11


Grötlingbo lotsplats som formellt tillhörde Ronehamns lotsplats upphörde år 1938. Carl Hallbom var den sista lotsen på udden. Sista ordinarie lots på Ronehamn var Erik Engqvist. På 1980-talet omorganiserades lotsningen på Gotland så att alla lotsar var utbildade på alla hamnar och tillhörde Visby lotsplats. En av dessa lotsar var mästerlotsen Gillis Ulmstedt från Ronehamn. Ronehamns lotsplats upphörde år 2006 då Lantmännen la ner sin verksamhet på hamnen, en nästan 300-årig epok tog då slut